Fundusze obligacji
- wybierz rozwiązanie dopasowane do Twojego celu

Jak uniknąć ubóstwa na emeryturze

Fundusze obligacji są bardzo zróżnicowane – zarówno pod względem potencjału zysku, jak i ryzyka. Oznacza to, że w tej grupie znajdziesz fundusze, które wymagać będą od Ciebie wiedzy, doświadczenia i odporności na ryzyko, jak i fundusze, które mogą być dobrym rozwiązaniem dla pasywnego inwestowania.

Wybierając fundusze z tej grupy, pamiętaj, że z wysokim zyskiem wiąże się ryzyko utraty części kapitału. Dlatego w tej grupie szczególnie istotny jest uważny wybór funduszu.

Najbezpieczniejsze i odznaczające się stabilnością wycen są fundusze inwestujące w krótko i średnioterminowe obligacje.

Dla inwestycji z konkretnym, bliskim celem lub dla zwiększania kapitału na bezpieczną przyszłość – najlepiej jest wybierać fundusze inwestujące w dług krótko i średnioterminowy. Z kolei fundusze obligacji High Yield, czyli fundusze obligacji o wysokiej rentowności i ryzyku, najlepsze wyniki osiągają przy inwestowaniu na cel, który jest oddany w czasie.

Potencjał zysku
W zależności od funduszu 50%
Zmienność
W zależności od funduszu 50%
Twoje zaangażowanie w inwestycję
W zależności od funduszu 50%

Lista funduszy obligacji NN Investment Partners TFI

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Global High Yield wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV).  Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Emerging MarketsDebt (Local Bond) wyodrębnionego w ramach funduszu zagranicznego NN (L)otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Subfundusz będzie inwestował w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe głównie emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na te dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe, w szczególności jednostki uczestnictwa subfunduszu NN Lokacyjnego Plus wyodrębnionego w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Subfundusz inwestuje głównie w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa. W przypadku zmian rynkowych stóp procentowych w krótkim terminie możliwe są większe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Subfundusz nie inwestuje w akcje. Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.