Fundusze mieszane
- postaw na kompromis i korzystanie z dobrej koniunktury gospodarczej

Czym jest IKE – 10 najważniejszych informacji, które wystarczą, aby zabezpieczyć swoje oszczędności

Fundusze mieszane to fundusze inwestujące zarówno w akcje jak i obligacje. Fundusze mieszane stabilnego wzrostu charakteryzują się z reguły większym udziałem części dłużnej. Natomiast fundusze mieszane zrównoważone mogą mieć wyższy stosunek akcji w portfelu.

Potencjał zysku zależy od tego, w co inwestuje fundusz. Jeśli przeważają akcje – szansa na wzrost jest wysoka. Ale jest to równocześnie ryzykowna inwestycja, o zmiennych wycenach. Natomiast fundusze z przewagą obligacji są zdecydowanie bardziej bezpieczne, natomiast ich potencjał zysku jest mniejszy. Ponadto ich wyceny również pozostają względnie stabilne.

Jeśli decydujesz się na fundusz mieszany, pamiętaj że Twoja uwaga powinna rosnąć, gdy zaangażowanie akcji w funduszu jest wysokie. Wówczas taką inwestycję trzeba częściej kontrolować. Zdecydowanie mniej uwagi wymagają fundusze mieszane z przewagą stabilnych obligacji.

Potencjał zysku
50%
Zmienność
50%
Twoje zaangażowanie w inwestycję
80%

Lista funduszy mieszanych NN Investment Partners TFI

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) First Class Multi Asset Premium wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset. NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości. Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Subfundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji Aktywów Funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji Aktywów Funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Subfundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów Subfunduszu w akcje wynosi 30%. Neutralny poziom alokacji aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne wynosi 70%. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o tym funduszu.