Fundusze krótkoterminowe dłużne
- Twoje oszczędności pod dobrą ochroną

IKZE czy warto? - korzyści z inwestowania w IKZE

Zysk z inwestowania oszczędności za pomocą funduszy dłużnych krótkoterminowych jest porównywalny do oprocentowania na standardowej lokacie bankowej.

Pieniądze w takich funduszach są inwestowane w najbezpieczniejsze bony skarbowe, krótkoterminowe obligacje skarbowe oraz depozyty. Inwestorów tych funduszy cieszy możliwość zabezpieczenia oszczędności przy niewielkiej zmienności.

Fundusze z tej grupy doskonale nadają się do zabezpieczenia oszczędności na krótkoterminowy, konkretny cel finansowy – jak oszczędności na lepszy start dzieci w dorosłość. Stanowią także dobry sposób na budowanie poduszki bezpieczeństwa bez określenia czasu i celu dla inwestycji.

Fundusze krótkoterminowe dłużne nadają się do strategii „kup i zapomnij”. Nie wymagają wiedzy o inwestowaniu, ani poświęcania czasu na kontrolę notowań.

Potencjał zysku
20%
Zmienność
10%
Twoje zaangażowanie w inwestycję
10%

Lista krótkoterminowych funduszy dłużnych NN Investment Partners dostępnych w IKE i IKZE

Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótko i średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe. Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej. Kliknij i dowiedz się więcej o funduszu 

Subfundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności w bony i obligacje skarbowe oraz w krótkoterminowe depozyty bankowe. Subfundusz nie inwestuje w akcje. Kliknij i dowiedz się więcej o funduszu.