Fundusze akcji - inwestuj także w wiedzę, aby unikać strat

Fundusze akcji - poznaj opinie eskperta

Fundusze akcji przyciągają uwagę inwestorów ze względu na najwyższy potencjał zysku.

Jednak należy pamiętać, że jest to najmniej bezpieczna grupa funduszy. W okresie spadków na giełdzie, fundusze z tej grupy mogą stracić kilkadziesiąt procent w bardzo krótkim czasie. Ponadto wyceny funduszy akcyjnych zmieniają się w bardzo dynamicznie. Zatem niezbędne jest kontrolowanie notowań.

Fundusze akcji najlepsze wyniki osiągają w bardzo długim terminie. Mogą więc stanowić sposób na zwiększanie kapitału na odległy w czasie cel.

Wymagają od inwestora dużej odporności na ryzyko, szerokiej wiedzy o inwestowaniu oraz poświęcania czasu na systematyczną kontrolę inwestycji.

Potencjał zysku
80%
Zmienność
80%
Twoje zaangażowanie w inwestycję
100%

Lista funduszy akcji NN Investmenst Partners

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Emerging Markets High Dividend wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). NN (L) Emerging Markets High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej (włączając Karaiby), Azji (z wyłączeniem Japonii), Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce. Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Global High Dividend wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) US High Dividend wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek dających ekspozycję na Europę Środkową (przez co rozumie się przede wszystkim kraje takie jak: Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia,Słowenia, Ukraina, Rosja, Grecja, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia). Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Japan wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Europe High Dividend wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Zarządzając Funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości. Portfel Funduszu jest zdywersyfikowany i zawiera akcje spółek działających w różnych sektorach. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% WIG). Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.